Документи

1. Статут

2.Тековна состојба

3. Меморандум за соработка со Ј.У. Центар за образование на возрасни

4. Договор за соработка со DVV International

5. Завршна сметка 2014