Цели

ЦЕЛИ КОИШТО САКАМЕ ДА ГИ ПОСТИГНЕМЕ

  • Развој на образованието на возрасни во Република Македонија;
  • Професионализација на образованието на возрасните;
  • Спроведување проекти за унапредување и промоција на образованието на возрасни и доживотното учење во Република Македонија и југоисточна Европа;
  • Организација  и реализација на различни видови форми на обука за возрасни;
  • Покренување иницијативи за донесување нормативни акти ( закони, стратегии, спогодби и слично);
  • Активности од општ и заеднички интерес;
  • Издавачка дејност;
  • Истражувачка дејност;
  • Соработка на национално, регионално и меѓународно ниво.